Nog geen account? Registreer

0

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Alle facturen van ALKAM BVBA zijn betaalbaar binnen 7 kalenderdagen na verzending. Daarna wordt een interest aangerekend zoals bepaald in de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 75,00 EUR. ALKAM BVBA is tevens gerechtigd op een forfaitaire aanmaningskost van 15,00 EUR per verzonden aanmaning.
  2. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen andere, nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
  3. Bij niet-betaling op de vervaldag om welke reden ook van een factuur behoudt ALKAM BVBA zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, tot de volledige en correcte betaling van alle uitstaande rekeningen, meer aankleven, dan wel de overeenkomst stop te zetten.
  4. Klachten betreffende de geleverde diensten en/of de factuur dienen ten laatste op de 7de kalenderdag na de factuurdatum per aangetekende brief te worden meegedeeld aan ALKAM BVBA.
  5. ALKAM BVBA heeft retentierecht op alle goederen, ongeacht hun waarde, die zich onder haar bevinden op het moment van in gebreke blijven van welke verbintenis ook door de klant.
  6. Voor alle geschillen zijn zonder uitzondering de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd en is het Belgische recht van toepassing.